เกี่ยวกับเรา

บริษัท วรรณรักษ์ หัวหิน จำกัด

 

ริเริ่มจาก ดร.พรระวี สีเหลืองสวัสดิ์ จัดตั้งโรงเรียนอนันตรักษ์การบริบาล

แล้วได้รับรางวัล กิจการน้ำดี เพื่อสังคม

ทำให้ผู้ก่อตั้งจัดตั้งเป็นบริษัท วรรณรักษ์ หัวหิน จำกัด

จดทะเบียนในวันที่ 22 มิถุนายน 2560

เพื่อดำเนินการธุรกิจและกิจกรรมต่างๆ ที่ช่วยเหลือสังคม

ภายใต้พรบ.กิจการเพื่อสังคมในการขึ้นทะเบียนจำเป็นต้องบริษัท ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น 

ทางบริษัทฯขึ้นทะเบียนเป็นกิจการเพื่อสังคมเรียบร้อย ณ วันที่ 29 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา

 

ประวัติโดยย่อของเรา มีดังนี้

ปี 2549 ได้เริ่มดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนอนันตรักษ์การบริบาล 

ปี 2563 ได้เข้าร่วมโครงการ big brother(season 4)

 

บริการของเรา ประกอบด้วย

อบรมหลักสูตรต่างๆ ได้แก่  หลักสูตรการดูแลเด็กเล็ก 420 ชั่วโมง หลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุในภาวะพึ่งพิง 510 ชั่วโมง หลักสูตรการดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุ 840 ชั่วโมง 

บริการผู้ดูแลผู้ป่วย 

สินค้าเพื่อสุขภาพ ได้แก่ ยา อุปกรณ์ช่วยเหลือคนไข้